Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Mạnh

Đánh giá hiện trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai tại Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Lê Văn Mạnh - Huế 2013 - vii,98tr. 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Tài liệu tham khảo: Tr.82 - 85.

Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. Thực trạng công tác quản lý đất đai giai đoạn 2003 - 2010. Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai tại tỉnh Quảng Bình.


Đất đai--Tỉnh Quảng Bình--Tháng 4/2012 - 3/2013--Luận văn

Đo đạc, khảo sát Quản lý nhà nước về đất đai Quản lý đất đai

TNĐ.QLĐ / 2013/L

Powered by Koha