Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Kim Liên

Nghiên cứu quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Nguyễn Thị Kim Liên - Huế 2013 - viii,107tr, 30cm.

Người HDKH: TS. Hồ Kiệt

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Tài liệu tham khảo: tr96-99

Đánh giá được thực trạng chuyển dịch đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và những ảnh hưởng của nó đến sinh kế tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh QUảng Nam giai đoạn 2007 - 2012. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển dịch đất và đảm bảo sinh kế cho người dân.


Sinh kế--Thành phố Tam Kỳ (Tỉnh Quảng Nam)--Luận văn
Đất nông nghiệp--Thành phố Tam Kỳ (Tỉnh Quảng Nam)--Luận văn
Đất phi nông nghiệp--Thành phố Tam Kỳ (Tỉnh Quảng Nam)--Luận văn

Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Sinh kế Quản lý đất

TNĐ.QLĐ / 2013/N

Powered by Koha