Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Công Nam

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp bền vững tại vùng đệm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Lê Công Nam - Huế 2013 - viii,98tr. 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Dương Viết Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013.

Tài liệu tham khảo: tr85-88

Đánh giá thực trạng, phân tích những khó khăn và nguyên nhân trong công tác quản lý và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp bền vững tại vùng đệm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ


Đất lâm nghiệp--Sử dụng--Tỉnh Hà Tĩnh--Luận văn

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Lâm nghiệp Đất Đất lâm nghiệp

LN.LH / 2013/L

Powered by Koha