Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Xuân Thu

Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Sách chuyên khảo chủ biên,Nguyễn Xuân Thu - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006 - 391tr. 21cm.

Tài liệu tham khảo: tr. 383 - 386

Nội dung cuốn sách bao gồm:Một số lý luận cơ bản về vùng và phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hện đại hóa. Điều kiện, yếu tố và thực trạng phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đaị hóa đến năm 2020.

35000đ


Chính trị xã hội--Kinh tế vùng( Việt Nam )
Phát triển kinh tế--Vùng sâu vùng xa

Vùng sâu vùng xa Công nghiệp hóa Hiện đại hóa Chính trị xã hội Phát triển kinh tế vùng.

338.9 / P

33

Powered by Koha