Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Ngọc Bình

Kỹ thuật canh tác Nông lâm kết hợp Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn - Hà Nội Nông nghiệp 2005 - 412tr.

Đầu trang nhan đề: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục Lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo: Tr.403 - 404

Nội dung tài liệu giới thiệu Nông lâm kết hợp ở Việt Nam khái niệm - ý nghĩa và phân loại. Đất cát ven biển và các mô hình NLKH trên đất cát. Đất ngập mặn ven biển và các mô hình Lâm - Ngư kết hợp. Đất phèn và các mô hình Nông - Lâm - Ngư kết hợp trồng rừng tràm. Canh tác Nông - Lâm kết hợp trên đất dốc ( vùng đồi núi)

41.500đ


Nông lâm kết hợp--Kỹ thuật canh tác--Việt Nam.

Nông nghiệp Thủy sản Lâm nghiệp

630.095 97 / K

631.1

Powered by Koha