Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Các văn bản quản lý về Khoa học công nghệ của Đảng Nhà nước và các Bộ có liên quan. Tập 2 Các văn bản của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vụ Khoa học công nghệ. - Hà Nội Nông nghiệp 2005 - 659tr. 21cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Một số Quyết định, Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính.


Khoa học công nghệ--Luật và pháp chế--Việt Nam

Nông nghiệp Việt Nam Khoa học công nghệ Luật Văn bản quản lý

343 / C

34

Powered by Koha