Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hiển

Giáo trình thực tập giống cây trồng Nguyễn Văn Hiển, Trần Thị Nhàn - Hà Nội Nông nghiệp 1982 - 87tr. 27cm

Phân loại lúa. Các đặc trưng hình thái và đặc tính giống lúa trong phòng. Phân loại ngô. Phân loại khoai lang. Lai hữu tính ở lúa và cà chua. Các phương pháp đánh giá hạt giống

--Giáo trình

Giaó trình Giống cây trồng Nông nghiệp

631.567 / G

Powered by Koha