Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Quang Toản

Kỹ thuật canh tác trên nương đã định canh Bùi Quang Toản - In lần thứ hai - Hà Nội Nông thôn 1974 - 71tr. 19cm

Đặc điểm nương rẫy cần chú ý khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác. Mười biện pháp kỹ thuật canh tác trên nương định canh: làm đất, cải tạo đất, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh


Kỹ thuật canh tác

Nông nghiệp Canh tác Miền núi

631.5 / K

Powered by Koha