Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Xtéc- Dát, M.X

Dụng cụ quan trắc khí tượng quan trắc và quy toán M.X. Xtéc - Dát, A.A. Xa -Pô - Giơ - Nhi - Cốp - Hà Nội Nha khí tượng 1962 - 416tr. 27cm

Nội dung sách gồm 2 phần: Dụng cụ quan trắc và phương pháp quan trắc. Chỉnh lý sơ bộ các tài liệu quan trắc


Dụng cụ quan trắc khí tượng

Khí tượng thủy văn Dụng cụ đo đạc Giáo trình Quy toán Trắc quan

551.5 / D

Powered by Koha