Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đặng, Văn Đông

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao. Quyển 3 Hoa Lily Đặng Văn Đông, Đinh Thế Lộc - [kđ] Lao động - Xã hội 2004 - 101tr. Minh họa, hình ảnh màu 19cm

Nội dung tài liệu giới thiệu những phần chính sau: Cây Lily và lịch sử phát triển. Đặc tính sinh vật học và điều kiện sinh thái. Giống và kỹ thuật nhân giống. Lựa chọn và xây dựng nhà trồng Lily. Kỹ thuật trồng Lyli thương phẩm. Phòng trừ sâu bệnh. Thu hái, bảo quản hoa Lyli.

12.000đ


Hoa (Thực vật)--Công nghệ trồng.--Nghiên cứu
Hoa Lily--Kỹ thuật trồng--Bảo quản.--Giống

Trồng trọt

635.9 / C

635.9

Powered by Koha