Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, A

Đánh giá hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03 Phạm A - Huế 2014 - 102tr.,pl 30cm.

Người HDKH: PGS.TS Dương Viết Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014.

Tài liệu tham khảo: Tr.101 - 102

Điều tra, nghiên cứu và đánh giá các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Tây Giang. Đánh giá chung về tình hình quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Kết quả giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện và việc thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp. Xác định những vấn đề còn tồn tại trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của việc giao đất và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Đề xuất định hướng giao đất và sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp phù hợp với huyện miền núi Tây Giang.


Đất--Tỉnh Quảng Nam--Luận văn
Đất lâm nghiệp--Tỉnh Quảng Nam--Luận văn

Quản lý đất đai Đất Đất lâm nghiệp Quản lý và sử dụng đất

TNĐ.QLĐ / 2014/P

Powered by Koha