Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Anh Tuấn

Đánh giá kết quả quy hoạch và đề xuất giải pháp quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp của các lâm trường ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai:60.85.01.03 Lê Anh Tuấn - Huế 2014 - 86tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Dương Viết Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014.

Tài liệu tham khảo: Tr.85 - 86

Tổng quát về điều kiện tự nhiên (Vị trí địa lý, địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn), các nguồn tài nguyên (Tài nguyên đất, rừng, nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nhân văn và du lịch). Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc quản lý đất lâm nghiệp. Đánh giá kết quả quy hoạch đất lâm nghiệp, những vấn đề tồn tại và đề xuất một số giải phá quản lý đất lâm nghiệp ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.


Đất lâm nghiệp--Tỉnh Quảng Ngãi--Luận văn

Quản lý đất đai Đất lâm nghiệp Quản lý sử dụng đất Quy hoạch

TNĐ.QLĐ / 2014/L

Powered by Koha