Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thanh Bình

Khảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn mới nhập nội tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Nguyễn Thanh Bình - Huế 2014 - 154tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: TS. Hoàng Kim Toản.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014,

Tài liệu tham khảo: Tr. 76 - 80.

Đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các giống lúa thí nghiệm; khả năng chịu mặn: độ cuốn lá, độ khô đầu lá và khả năng chịu mặn của các giống lúa thí nghiệm; mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính; một số chỉ tiêu về chất lượng. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất.


Nông nghiệp--Luận văn

Giống lúa Chịu mặn

NH.KHCT / 2014/N

Powered by Koha