Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng. 2001 - Hà Nội Nông nghiệp 2002 - 123tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Trung Ương


Cây trồng--Giống--2001--Kết quả khảo nghiệm

Giống Cây trồng Khảo nghiệm Trồng trọt Giống cây trồng

631.52 / K

633/635

Powered by Koha