Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Minh Hạc

Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm - Hà Nội Chính trị quốc gia 2003 - 512tr. 21cm.

Tài liệu tham khảo: 509 - 511

Nội dung tài liệu giới thiệu những phần chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, xây dựng con người. Văn hóa và phát triển trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Văn hóa các dân tộc Việt Nam - thống nhất và đa dạng. Về phát triển toàn diện con người thời kỳ CNH, HĐH. Xây dựng lối sống, đạo đức và chuẩn giá trị xã hội mới trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước. Thực trạng đạo đức tư tưởng chính trị, lối sống của thanh niên hiện nay. Một số vấn đề về phương pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống để phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời kỳ CNH, HĐH. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến dân tộc, sắc tộc ở nước ta và thế giới - chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

40.000đ


Xây dựng con người--Việt nam.
Phát triển văn hóa--Việt nam.

Hiện đại hóa Công nghiệp hóa

303 / V

3.37

Powered by Koha