Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quý, Long

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2011 Hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí, quyết toán thu chi và phân cấp quản lý các nguồn thu dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp Quý Long, Kim Thư - Hà Nội Tài Chính 2011 - 501tr. 28cm.

Nội dung của cuốn sách bao gồm hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2011 và các quy định liên quan

289000đ


Mục lục ngân sách nhà nước

Mục lục ngân sách nhà nước 2011 ngân sách

332 / H

Powered by Koha