Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đàm, Mạnh Hùng

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn và lượng giống gieo sạ cho giống lúa chịu hạn mới tại Bình Định Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Đàm Mạnh Hùng - Huế 2015 - 100tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: TS. Lê Tiến Dũng

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 81 - 86.

NGhiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất thuận, năng suất và chất lượng của 21 dòng, giống lúa trong vụ Hè Thu năm 2014. NGhiên cứu biện pháp kỹ thuật: lượng giống gieo sạ thích hợp cho giống lúa chịu hạn mới trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015.


Giống lúa--Khoa học cây trồng--Luận văn

Giống lúa Khả năng chống chịu sâu bệnh Sinh trưởng, phát triển Kỹ thuật gieo sạ

NH.KHCT / 2015/Đ

Powered by Koha