Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Văn Tiên

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác lúa cải tiến (SRI) đến sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại trên một số giống lúa tại Bình Định. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Phan Văn Tiên - Huế 2015 - 118tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường Người HDKH: TS. Lê Đình Hường

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 81 - 85.

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác lúa cải tiến (SRI) đến sự sinh trưởng, phát triển; đếm mức độ nhiễm sâu bệnh; đến năng suất của một số giống lúa tại Bình ĐỊnh. Đánh giá hiệu quả kinh tế của biện pháp canh tác lúa cải tiến (SRI) trên một số giống lúa tại Bình Định.


Giống lúa--Khoa học cây trồng--Luận văn

Biện pháp canh tác lúa cải tiến Nhiễm sâu bệnh Giống lúa

NH.KHCT / 2015/P

Powered by Koha