Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Hồng Sơn

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò sinh sản và ảnh hưởng của bổ sung thức ăn tinh cho bò mẹ sau khi đẻ đến một số chỉ tiêu sinh sản của bò được nuôi trong nông hộ ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Chăn nuôi: 60.62.01.05. Phạm Hồng Sơn - Huế 2015 - 72tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 58 - 61.

Điều tra cơ bản hệ thống chăn nuôi bò sinh sản. Khảo sát khả năng sinh sản của đàn bò cái và sinh trưởng của bê từ 0 - 6 tháng tuổi trong nông hộ ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.Thử nghiệm bổ sung thức ăn cho bò cái giai đoạn sau khi đẻ trong điều kiện nông hộ ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.


Bò cái--Chăn nuôi--Luận văn

Bò cái Khả năng sinh sản

CN.CN / 2015/P

Powered by Koha