Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Phú Hòa

Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Phú Hòa - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung - TP. Hồ Chí Minh Nxb. Nông nghiệp 2014 - 158tr. Minh họa 24cm.

Cuốn sách sẽ giúp cho độc giả hiểu rõ các đặc điểm, tính chất và sự biến động của các chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước. Ngoài ra, Nội dung cung cấp các biện pháp quản lý và xử lý khi các yếu tố chất lượng nước biến động theo chiều hướng xấu có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và môi trường xung quanh.


Môi trường nước--Nuôi trồng thủy sản

Môi trường nước Nuôi trồng thủy sản Chất lượng nước

639 / C

Powered by Koha