Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Bá Hiên

Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi Nguyễn Bá Hiên...;[và những người khác] - Lần 1 - Hà Nội Nxb. Giáo dục Việt Nam 2009 - 279tr. 24cm.

Tài liệu tham khảo tr.277 - 279

Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi được biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để các sinh viên ngành chăn nuôi thú y , giáo viên cung như học sinh phổ thông có thể dùng để tham khảo khi giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành . Tài liệu gồm có 2 phần và 7 chương nội dung khá câng thiết và hiện đại dựa trên những thành tựu khoa học thú y và những kinh nghiệm thực tiễn được tổng kết trong ngành.

34.500đ

--Vi sinh vật

Vi sinh vật Vật nuôi Bệnh truyền nhiễm Vi khuẩn và virus

636.089 / V

Powered by Koha