Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Tiến Long

Nghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu ( nilaparvata lugens stal) ở Thừa Thiên Huế Luận án tiến sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học cây trồng: 62.62.01.10 Nguyễn Tiến Long - Huế 2014 - 124tr. Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Trần Đăng Hòa Người HDKH: PGS.TS. Trần Thị Lệ

Luận án tiến sĩ nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm -- Đại học Huế,2014

Tài liệu tham khảo: Cuối chính văn

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất và khả năng kháng rầy nâu của một số giống tuyển chọn. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa kháng rầy nâu tại Thừa Thiên Huế


Khoa học cây trồng--Tỉnh Thừa Thiên Huế--Luận án

Phát triển giống lúa Phòng trừ rầy nâu Nông nghiệp

633.18 / N

Powered by Koha