Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Cẩm nang pháp luật ngành kiểm lâm - lâm nghiệp Việt Nam Cẩm nang pháp luật Qúi Long - Kim Thư sưu tầm và hệ thống - Hà Nội Nông nghiệp 2009 - 671tr. 28cm.

Luật bảo vệ, phát triển rừng và văn bản hướng dẫn thực hiện thi hành. Quy định của nhà nước về cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngành kiểm lâm. Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp. Tiêu chí xác định rừng, hệ thống phân loại rừng và phương pháp thống kê quản lý rừng. Quy định về công tác đầu tư, quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng. Quy định của nhà nước về việc quản lý động thực vật rừng. Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Quy định mới về nguyên tắc, phưong pháp định giá các loại rừng và dịch môi trường rừng. Quy định của nhà nước về quản lý tài chính đối với ngành kiểm lâm. Quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Quy định mới về tiền lương, phụ cấp và chế độ khen thưởng của cán bộ ngành kiểm lâm

298000


Lâm nghiệp - kiểm lâm ( Việt Nam)--Đầu tư,quy hoạch, phát triển rừng--Quản lý, bảo vệ rừng
Văn bản pháp luật về lâm nghiệp--Các quy định của nhà nước về lâm nghiệp--Cẩm nang

Lâm nghiệp - kiểm lâm Quản lý, bảo vệ rừng Đầu tư,quy hoạch, phát triển rừng Văn bản pháp luật về lâm nghiệp Các quy định của nhà nước về lâm nghiệp Cẩm nang

354.55 / C

Powered by Koha