Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Thông tư số 156/1998/TT-BTC ngày 12-12-1998. Thông tư số 60/1999/TT-BTC ngày 01-6-1999. Thông tư số 67/2000/TT-BTC ngày 13-7-2000 Bộ Tài chính - Tái bản có sửa đổi, bổ sung theo các thông tư số 156, 60, 67 của BTC - [knxb] Tài chính 2000 - 186tr. 21cm.

Nội dung tài liệu giới thiệu về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản về sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

17.000đ


Ngân sách nhà nước--Việt Nam.--Mục lục

Luật

34(V)81

Powered by Koha