Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Thị Hoa Sen

Phương pháp lựa chon giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp Lê Thị Hoa Sen - Huế Đại học Huế 2016 - 253tr. Minh họa: Hình ảnh 24cm. - Đại học Huế - Trường Đại học Nông Lâm .

Tài liệu tham khảo: Tr.244 - 253

Cuốn sách này góp phần giúp nghiên cứu viên, khuyến nông viên, cán bộ nông nghiệp và sinh viên hiểu rõ hơn về các cơ chế thích ứng với biến đổi khí hậu và phương pháp để xác định và lựa chọn giải pháp thích ứng trong sản xuất nông nghiệp.

98000đ


Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp Biến đổi khí hậu Thích ứng Giải pháp

630.2 / P

Powered by Koha