Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Hoàng Tuân

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình đo vẽ, thành lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Hoàng Tuân - Huế 2016 - 118tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương.

Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016.

Tài liệu tham khảo: Tr.97 - 99

Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình quản lý và sử dụng đất tại địa bàn. Đo vẽ và sử dụng phần mềm MicroStation, Famis, Cesdata để thành lập BDĐC, hoàn thiện hồ sơ địa chính xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đề xuất hoàn thiện quy trình đo vẽ, thành lập BĐĐC, hoàn thiện hồ sơ địa chính và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý hồ sơ địa chính.


Hồ sơ địa chính--Phú Yên--Luận văn

Quy trình đo vẽ Lập hồ sơ địa chính Quy hoạch đất Thành lập bản đồ địa chính

TNĐ.QLĐ / 2016/N

Powered by Koha