Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Đình Thái

Ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân tại một số dự án trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Trần Đình Thái - Huế 2016 - 79tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016.

Tài liệu tham khảo: Tr.73 - 75

Nghiên cứu về đặc điểm Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận Cẩm Lệ. Phân tích tình hình thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà Nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn nghiên cứu. Phân tích thực trạng giải quyết đời sống và việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sau giải tỏa đền bù trên địa bàn quận Cẩm Lệ từ năm 2005 đến 2012. Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết đời sống và việc làm cho lao dộng thuộc diện thu hồi đất sau giải tỏa đền bù trên địa bàn quận Cẩm Lệ.


Quản lý đất--Đà Nẵng--Luận văn

Quản lý đất Đời sống của người dân Chuyển dịch cơ cấu đất Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Việc làm của người dân

TNĐ.QLĐ / 2016/T

Powered by Koha