Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Hiền Trang

Giáo trình vi sinh vật thực phẩm Nguyễn Hiền Trang - Huế Đại học Huế 2017 - 415tr. 24cm.

Giới thiệu hình thái, cấu tạo, phân loại sinh lý học và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sống của vi sinh vật. Di truyền, biến dị, biến đổi và ứng dụng các chế phẩm trong ngành công nghệ thực phẩm.

120000đ


Thực phẩm--Giáo trình

Thực phẩm Sinh trưởng phát triển Di truyền Vi sinh vật

664 / V

Powered by Koha