Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trịnh, Thị Sen

Tuyển chọn giống lúa chịu mặn và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để sản xuất lúa chịu mặn ở Quảng Nam Luận án tiến sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 62.62.01.10. Trịnh Thị Sen - Huế 2016 - 149tr. Mỉnh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS. TS. Trần Đăng Hòa Người HDKH: PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Luận án tiến sĩ nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế -- Bộ GIáo dục và Đào tạo, 2016

Tài liệu tham khảo: Tr.139 -149

Tuyển chọn giống lúa chịu mặn có triển vọng phù hợp với điều kiện mặn và sinh thái ở Quảng Nam. Nghiên cứu thời vụ trồng cho một số giống lúa chịu mặn được tuyển chọn tại vùng nghiên cứu. Nghiên cứu liều lượng kali cho một số giống lúa chịu mặn được tuyển chọn tại vùng nghiên cứu. Xây dựng mô hình sản xuất lúa trên đất mặn tại vùng nghiên cứu.


Giống lúa chịu mặn--Quảng Nam--Luận án

Giống lúa chịu mặn Khoa học cây trồng Kỹ thuật Sản xuất lúa chịu mặn

633.18 / T

Powered by Koha