Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Ngọc Khánh

Nghiên cứu hiệu quả mô hình dưa hấu VietGap trên đất lúa thiếu nước cuối vụ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Phát triển nông thôn: 60.620.116 Trần Ngọc Khánh - Huế 2017 - 74tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Lê Thị Hoa Sen

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017.

Tài liệu tham khảo: Tr. 72 - 74.

Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu. Tình hình sản xuất nông nghiệp. Một số đặc điểm của hộ điều tra. Tình hình triển khai mô hình dưa hấu VietGap tại huyện Quảng Ninh. Đánh giá hiệu quả mô hình dưa hấu VietGap. Quan điểm của người am hiểu và người dân.


Dưa hấu VietGap--Phát triển nông thôn--Quảng bình--Luận văn

Dưa hấu VietGap Đất lúa Mô hình

KN.PTNT/PTNT / 2017/T

Powered by Koha