Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Hà nội Chính trị quốc gia sự thật 2017 - 496tr 21cm.

Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa của hai văn bản luật là Bộ luật Hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, tạo thành một văn bản Bộ luật Hình sự thống nhất, thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu và học tập.

77000đ


Pháp luật

Pháp luật Bộ luật Hình sự Việt nam Văn bản pháp luật

345 / B

Powered by Koha