Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Khoa chăn nuôi - thú y: 50 năm xây dựng và phát triển 1967 - 2017 - Huế 2017 - 172 tr. ảnh màu 25 cm.

Lưu hành nội bộ Đầu TTS ghi: Trường Đại học Nông lâm Huế


Trường Đại học Nông lâm Huế--Khoa Chăn nuôi - thú y

371 / K

Powered by Koha