Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Trọng Hoài

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính Nguyễn Trọng Hoài (chủ biên.), Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy - Hà Nội Tài chính 2014 - 581tr 27cm

Trình bày tổng quan về dự báo trong kinh tế - tài chính và vai trò của thống kê trong dự báo, phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình dự báo, các mô hình dự báo đơn giản. Dự báo bằng các mô hình xu thế, phương pháp phân tích, phân tích hồi quy. Các mô hình dự báo theo phương pháp Box-Jenkins. Các mô hình ARCH/GARCH và dự báo rủi ro. Kiểm soát và quản lý quy trình dự báo

128.000đ

Tài chính Kinh tế Phân tích dữ liệu Dự báo

330.1 / D

Powered by Koha