Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Ngọc Huệ

Bảo tồn nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp bài học kinh nghiệm và tác động đến chính sách Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Hà Đình Tuấn - Hà Nội Nông nghiệp 2004 - 176tr. 30cm.

Tuyển tập các báo cáo và kết quả thảo luận tại hội thảo Quốc gia'' Bảo tồn nội vi đa dạng sinh học trên đồng ruộng: Những bài học kinh nghiệm và tác động đến chính sách"30/3-1/4/2004, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung cuốn sách bao gồm: Tăng cường cơ sở khoa học công tác bảo tồn đa dạng giống lúa nước trên đồng ruộng. Bảo tồn nguyên vị đa dạng sinh học của cây thảo quả trong hệ sinh thái tự nhiên ở miền Bắc Việt Nam. Vai trò của vườn gia đình đối với việc bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam. Cơ sở khoa học bảo tồn nội vi đa dạng sinh học lúa cạn: Nền tảng để phát triển chính sách bảo tồn nội vi ở Việt Nam.


Lúa nước--Bảo tồn giống lúa--Việt Nam
Bảo tồn nội vi--Kinh nghiệm--Việt Nam
Đa dạng sinh học--Việt Nam

Bảo tồn nội vi Sinh học Nông nghiệp Chính sách Kinh nghiệm

630 / B

630

Powered by Koha