Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Tiến Khiêm

Tương tác công trình với môi trường biển Nguyễn Tiến Khiêm (Chủ biên); Nguyễn Thái Chung...[và những người khác] - Hà Nội Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2018 - 277tr. 24cm,

Đầu TTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Định hướng nghiên cứu công trình biển ở Việt Nam; trình bày cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn; công trình chịu tải trọng sóng, gió biển; tương tác công trình và nền san hô; nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa công trình và nền san hô và một số giải pháp công trình trên nền san hô

9786049137853


TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

Môi trường biển Thủy lợi Công trình biển

627 / T

Powered by Koha