Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Phước

Bài giảng Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi Lê Văn phước, Lê Trần Hoàn - Huế [knxb] 2019 - 164tr. 23cm.

Đầu TTS ghi: Trường Đại học Nông lâm Huế. Khoa Chăn nuôi - thú y

Trình bày các thông tin về môi trường không khí như: tính chất vật lý, tính chất hóa học, tính chất sinh vật học....Trình bày các tính chất vật lý, hóa học, sinh vật học, vai trò của nước...và xử lý nước dùng trong chăn nuôi. Trình bày về các kiến thức quản lý chất thải trong chăn nuôi gồm: chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí,...


CHĂN NUÔI THÚ Y

Chất thải chăn nuôi Bài giảng Quản lý môi trường

636 / Q

Powered by Koha