Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngô, Nhật Tiến

Đất Giáo trình dùng cho sinh viên khoa lâm nghiệp, sinh viên hàm thụ và tại chức Ngô Nhật Tiến, Nguyễn Xuân Quát - Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1967 - 334tr. 27cm. - Tủ sách đại học Lâm nghiệp .

Trình bày kiến thức về cơ sở đất: Quá trình hình thành mẫu chất và đất, thành phần cơ giới đất, vi sinh vật đất, chất hữu cơ và mùn trong đất, keo đất và khả năng hấp thụ của đất, dung dịch đất, kết cấu và tính chất vật lý cơ bản, cơ giới đất, nước, không khí và nhiệt độ trong đất, đồ phì đất. Sơ lược về đất thế giới, giới thiệu về đất miền Bắc Việt Nam và phương pháp điều tra phân loại đất miền Bắc Việt Nam

Sinh viên khoa lâm nghiệp, sinh viên hàm thụ và tại chức


Đất--Kết cấu--Phân loại--Miền Bắc (Việt Nam)--Giáo trình

Đất Lâm nghiệp Giáo trình Phân loại đất Kết cấu

631.491 52 / Đ

Powered by Koha