Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Giáo trình điều tra - quy hoạch điều chế rừng. Dùng cho ngành lâm nghiệp, hệ chính quy dài hạn Học phần 1 Đo đạc lâm nghiệp Chủ biên, Vũ Tiến Hinh...[và những người khác]. - [kđ] [knxb] 1992 - 225tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Đại học Lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo tr.222-223

Trình bày kiến thức về quả đất - cách biểu thị mặt đất. Những kiến thức cơ bản về sai số. Sử dụng bản đồ trong phòng. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng. Xây dựng lưới khống chế độ cao. Đo vẽ bản đồ. Ứng dụng đo đạc trong sản xuất lâm nghiệp.

Dùng cho sinh viên lâm nghiệp, hệ chính quy dài hạn.


Đo đạc lâm nghiệp--Giáo trình

Lâm nghiệp Đo đạc lâm nghiệp Rừng Điều chế rừng Quy hoạch rừng Điều tra rừng

634.92 / Đ

Powered by Koha