Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thỵ Đan Huyền

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chủng nấm gây bệnh thán thư và ảnh hưởng của Chitosan oligosaccharide đến bệnh này trên ớt sau thu hoạch Luận văn thạc sĩ khoa học công nghệ sinh học. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học: 60.42.80 Nguyễn Thỵ Đan Huyền - Huế 2012 - 73tr.,pl 30cm.

Người HDKH: TS. Phạm Thị Ngọc Lan

Luận văn thạc sĩ khoa học công nghệ sinh học - Trường Đại học Khoa học -- Đại học Huế, 2012.

Tài liệu tham khảo: tr. 66-73

Phân lập và tìm hiểu một số đặc điểm sinh học của chủng nấm gây bệnh thán thư và ứng dụng chế phẩm chitosan oligosaccharide trong kháng bệnh thán thư hại ớt sau thu hoạch.


CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Công nghệ sau thu hoạch Nấm gây bệnh thán thư Bệnh thán thư Chitosan oligosaccharide

KHAC / 2012/N

Powered by Koha