Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thành Minh

Ứng dụng công nghệ Cors và phương pháp đo RTK thành lập bản đồ địa chính xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số : 8850103. Nguyễn Thành Minh - Huế 2021 - 94tr.,pl. Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: Nguyễn Trung Hải Người HDKH: Trần Thị Phượng

Ứng dụng công nghệ Cors và phương pháp đo động RTK để đo đạc và thành lập được bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 cho xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá được độ chính xác và hiệu quả của công nghệ Cors và phương pháp đo động RTK trong đo đạc và thành lập bản đồ địa chính. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ Cors và phương pháp đo động RTK trong đo đạc thành lập bản đồ.

--Lâm Đồng

Bản đồ địa chính Công nghệ Cors Phương pháp đo động RTK

TNĐ.QLĐ / 2021/N

Powered by Koha