Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thị Hoàng Đông

Thiên địch trên ruộng lúa Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Hoàng (đồng chủ biên) - Thành phố Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2022 - 96tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 24cm.

Nội dung cuốn sách này bao gồm: Tổng quản về phòng trừ sinh học; Thiên địch ký sinh trên ruộng lúa; Côn trùng bắt mồi trên ruộng lúa; Nhện thiên địch; Vi sinh vật gây bệnh côn trùng; Nghiên cứu và sử dụng thiên địch trong phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa.


Sâu bệnh hại

Sâu bệnh hại Thiên địch Vi sinh vật gây bệnh Sâu bệnh hại trên cây lúa

632 / T

Powered by Koha