Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông lâm nghiệp năm 2000 - 2002 Trường Đại học Nông lâm Huế. - Hà Nội 2002 Nông nghiệp - 400tr. 27cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và đào tạo. Đại học Huế.Trường đại học Nông lâm Huế.

Giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của cán bộ giáo viên trường Đại học Nông lâm Huế từ năm 2000 - 2002, nhân dịp hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2002.


Nông nghiệp--Kết quả nghiên cứu khoa học--2000 - 2002
Khoa học công nghệ--Kết quả nghiên cứu khoa học--2000 - 2002

Nông nghiệp Kết quả nghiên cứu khoa học 2000 - 2002 Kỷ yếu Khoa học công nghệ

630

Powered by Koha