Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Vi, Văn Năng

Giáo trình Địa lý kinh tế. Vi, Văn Năng (Cb.), Nguyễn Thị Ngọc Thương, Lê Phương Nam,...[và những người khác] - Hà Nội Đại học Nông nghiệp 2014 - 177tr.,pl. 27cm.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nội dung của cuốn sách: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Địa lý kinh tế; Những vấn đề lý luận về tổ chức lãnh thổ; Tổ chức lãnh thổ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp, ngành Công nghiệp, ngành Kinh tế Dịch vụ, các vùng Kinh tế của Việt Nam; Tài ngyên thiên nhiên, nhân văn.


Địa lý kinh tế vùng--Việt Nam

Địa lý kinh tế vùng Lãnh thổ ngành Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên nhân văn

330.9 / K

Powered by Koha