Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Đình Vương

Khảo nghiệm tập đoàn giống lúa và bước đầu đánh giá một số giống có triển vọng năm 2003, 2004 tại Quảng Nam Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Đình Vương - Huế 2004 - 92tr.,pl. Minh họa (ảnh màu, Biểu đồ) 30cm.

Người HDKH: Lê Thị Khánh

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2004.

Tài liệu tham khảo (Cuối chính văn)

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học cơ bản của tập đoàn giống lúa. Bước đầu chọn lọc và đề xuất một số giống lúa có triển vọng, so sánh các giống có triển vọng và tuyển chọn 2 - 3 giống tiêu biểu cho năng suất cao, chống chịu tốt phù hợp với cơ cấu sản xuất lúa hai vụ/năm để áp dụng vào sản xuất của địa phương và những vùng có điều kiện sinh thái tương tự.


Giống lúa--Khảo nghiệm--Quảng Nam (Việt Nam)--Luận văn

Trồng trọt Giống lúa Tập đoàn giống lúa


Luận văn

NH.TT / 2004/N

Powered by Koha