Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Nghĩa Duyệt

Nghiên cứu mức protein và tỷ lệ lysine/ năng lượng trong khẩu phần lợn nái móng cái nuôi ở một số tỉnh miền Trung Luận án tiến sĩ nông nghiệp : Chuyên ngành chăn nuôi động vật. Mã số: 62.62.40.01 Hoàng Nghĩa Duyệt - Huế 2006 - 128 tr.,pl. Minh họa 30 cm.

Người HDKH: Lê Khắc Huy, Nguyễn Đức Hưng

Luận án tiến sĩ - - Đại học Huế, 2006.

Đánh giá thực trạng nuôi lợn nái Móng Cái hiện nay ở khu vực nông hộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu ảnh hưởng các mức độ protein và tỷ lệ lysine trong khẩu phần ăn cho lợn nái Móng Cái ở giai đoạn hậu bị, có chửa và nuôi con


Lợn nái Móng Cái--Khẩu phần ăn--Nghiên cứu--Miền trung (Việt Nam)--Luận án

Chăn nuôi Lợn nái Lợn Móng Cái Khẩu phần ăn

636.4 / H

Powered by Koha