Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Tấn Son

Đánh giá hiện trạng quản lý rừng tự nhiên và đề xuất các hình thức quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng ở Huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm sinh: 60.62.62. Phạm Tấn Son - Huế 2008 - 93tr.,pl.[16 tờ] Minh họa (ảnh màu) 30 cm.

Người HDKH: Dương Viết Tình.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008.

Kết quả nghiên cứu phân tích được vai trò của các bên có liên quan trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng nhằm tăng cường đầy đủ trách nhiệm của mỗi bên và nâng cao hiệu quả quản lý rừng. Xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của các hình thức quản lý rừng tự nhiên dựa vào người dân nhằm đề xuất các hình thức quản lý rừng bền vững ở huyện Nam Đông.


Quản lý rừng--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Lâm học Huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế Quản lý rừng tự nhiên Các hình thức quản lý

LN.LH / 2008/P

Powered by Koha