Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Thị Thanh Thủy

Nghiên cứu tập quán và kiến thức bản địa trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Minh Hóa - Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Thị Thanh Thủy. - Huế 2010 - 97tr.,pl. Minh họa (Ảnh màu) 30 cm.

Người HDKH: Trần Minh Đức.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010.

Tài liệu tham khảo (Cuối chính văn).

Nghiên cứu sâu hơn về tập quán và kiến thức bản địa của một số cộng đồng dân tộc thiểu số trong khai thác và sử dụng tài nguyên rừng. Làm cơ sở nghiên cứu, hoạch định các chính sách về quản lý và sử dụng bền vững rài nguyên rừng trên cơ sở tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số tại vùng đệm của một Vườn Quốc gia.


Khai thác và sử dụng tài nguyên rừng--Nghiên cứu--Quảng Bình--Luận văn

Khai thác và sử dụng tài nguyên rừng Minh hóa - Quảng Bình Tập quán và kiến thức bản địa Lâm học Dân tộc thiểu số

LN.LH / 2010/L

Powered by Koha