Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ Viết Lãm

Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chình lá liễu (Anguilla mamorata Quoy et Gaimard, 1824) ương trong bể Composite. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70. Hồ Viết Lãm - Huế 2011 - 70tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Nguyễn Quang Linh

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo (Tr.59 - 62)

Xem xét các loại thức ăn và cho cá ăn để thử nghiệm trong gia đoạn thuần dưỡng sau thu vớt 7 ngày. So sánh ảnh hưởng khác nhau của 3 loại thức ăn có sẵn trong tự nhiên đến các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống. Đánh giá khả năng thích ứng của cá với loại thức ăn nào và cách giải quyết nguồn thức ăn.


Cá Chình lá liễu--Nghiên cứu--Huế--10/2010 - 6/2011--Luận văn

Nuôi trồng thủy sản Cá Chình lá liễu Thức ăn Sinh trưởng và tỷ lệ sống

TS.NTTS / 2011/H

Powered by Koha