Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Thị Phương Lan

Ảnh hưởng của mức protein đến khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khầu phần nuôi cá rô đồng Anabas testudineus Bloch, 1792. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70. Phạm Thị Phương Lan - Huế 2011 - 90tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Ngô Hữu Toàn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo (Tr.70 - 77)

Nghiên cứu sự biến động của một số yếu tố môi trường trong hệ thống tuần hoàn. Tỷ lệ tiêu hóa thành phần các chất dinh dưỡng của cá rô đồng nuôi bằng các khẩu phần chứa mức protein khác nhau.


Protein--Nghiên cứu--Phòng thí nghiệm Khoa Thủy sản - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế,--15/11/2010 - 30/7/2011--Luận văn

Nuôi trồng thủy sản Chất đinh dưỡng Protein Tiêu hóa

TS.NTTS / 2011/P

Powered by Koha