Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần Linh Thước

Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm Trần Linh Thước - Tái bản lần thứ tư - [knxb] Giáo dục 2008 - 232tr. 24cm.

Cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về các vi sinh vật gây bệnh, các chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm, các yêu cầu cơ bản trong việc thành lập và vận hành một phòng kiểm nghiệm vi sinh vật. Phương pháp thu, bảo quản và chuẩn bị mẫu, các kỹ thuật cơ bản trong phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật. ngoài các phương pháp, quy trình chuẩn sách còn giới thiệu các phương pháp mới như: Phương pháp thử nhanh, phương pháp miễn dịch, phương pháp lai phân tử, phương pháp PCR

23500


Vi sinh vật học--Phương pháp phân tích
Kiểm nghiệm--Vi sinh vật học

Kiểm nghiệm Phương pháp phân tích vi sinh vật Vi sinh vật học Vi sinh vật nước, thực phẩm, mĩ phẩm

579 / P

Powered by Koha